bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konstanciński Dom Kultury - Statut

STATUT
KONSTANCIŃSKIEGO DOMU KULTURY

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Konstanciński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

2. KDK wpisany jest do rejestru instytucji kultury Gminy Konstancin-Jeziorna pod pozycją nr 1.

3. KDK działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 406 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

3) postanowień niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem KDK jako instytucji upowszechniania kultury jest Gmina Konstancin-Jeziorna.

2. Siedziba KDK mieści się w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

3. Terenem działania KDK jest Gmina Konstancin-Jeziorna, KDK może również działać na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.

Rozdział 2.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 3. Podstawowym celem statutowym KDK jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie regionalnej, narodowej i światowej kultury, pozyskiwaniu społeczności konstancińskiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia a także stwarzanie warunków do komunikacji społecznej.

§ 4. Do podstawowych zadań KDK należy:

1) rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,

2) rozwój aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej, edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę,

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,

4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

5) wspieranie, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, promocja młodych twórców, artystów amatorów i profesjonalistów,

6) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, w tym szczególnie związanych z historią Konstancina-Jeziorny i regionu,

7) nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie krajowych i międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,

8) upowszechnianie wiedzy o regionie i kraju poprzez wspieranie ruchu turystycznego,

9) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, promocja Gminy i regionu,

10) inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

§ 5. Zadania wymienione w § 4 KDK realizuje za pomocą:

1) form indywidualnej i zespołowej aktywności kulturalnej, amatorskiego ruchu artystycznego,

różnorodnych form edukacji kulturalnej i zajęć upowszechniających wiedzę,

2) prezentowanie dokonań kulturalnych poprzez organizowanie występów, przedstawień, koncertów, seansów, wystaw, wernisaży, pokazów, aukcji, działalność wydawniczą itp.,

3) działalności impresaryjnej, szkoleniowej, warsztatowej, wystawienniczej,

4) działalności zbierackiej, dokumentacyjnej i wydawniczej,

5) wszechstronnej konsultacji i poradnictwa w zakresie prowadzonej działalności merytorycznej,

6) współpracy ze środowiskami twórczymi i instytucjami zajmującymi się edukacją młodzieży,

7) współdziałanie z instytucjami samorządowymi, placówkami oświatowymi, oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym.

§ 6. 1. KDK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:

1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;

2) prowadzenie usług kserograficznych, poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, wideo i filmowych;

3) sprzedaż rękodzieła;

4) prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej;

5) organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych;

6) wynajem powierzchni lokalowej, oświetlenia i nagłośnienia;

3. Działalność gospodarcza KDK nie może ograniczać ani utrudniać realizacji zadań statutowych.

Rozdział 3.

ORGANIZACJA

§ 7. 1. KDK kierowany jest przez Dyrektora, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor KDK jest powoływany i odwoływany przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

3. Powołanie i odwoływanie dyrektora KDK następuje zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. W KDK tworzy się stanowisko Zastępcy Dyrektora. Dyrektor KDK powołuje i odwołuje Zastępcę Dyrektora z zachowaniem przepisów prawa pracy.

§ 8. 1. KDK jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników KDK dokonuje Dyrektor.

3. Organizację wewnętrzną KDK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy.

4. Dyrektor może tworzyć filie KDK.

5. Tworząc filie Dyrektor dokonuje zmian regulaminu organizacyjnego na zasadach określonych w § 8 pkt. 3 statutu.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9. Mienie KDK służy wyłącznie wykonywaniu jej zadań statutowych.

§ 10. 1. KDK prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą wymienioną w §1ust.3 ppkt 1) Statutu.

2. Podstawą gospodarki finansowej KDK jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez Organizatora.

3. Źródłami środków finansowych są:

1) wpływy z prowadzonej działalności,

2) dotacje z budżetu Gminy w formach przewidzianych ustawą wymienioną w §1 ust.3 ppkt 1)oraz ppkt 2) Statutu,

3) odsetki od lokat bankowych,

4) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz środki pozyskiwane z innych źródeł.

4. Źródłami środków finansowych mogą być także:

1) dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury,

2) inne środki pozyskiwane przez KDK z funduszy krajowych i zagranicznych.

5. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.

6. KDK może zbywać środki trwałe na zasadach określonych w art. 27 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11. Zmiany w statucie KDK mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 12. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędu Województwa Mazowieckiego.

Uchwała nr 639/VI/48/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 313/ IV/20/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie nadania statutu Konstancińskiego Domu KulturyOpublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 03.02.2015
Podpisał: Michał Gut
Dokument z dnia: 22.12.2014
Dokument oglądany razy: 6 111