bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika technicznego

30.05.2022


Pracownik techniczny

Miejsce pracy: Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna.
Warunki zatrudnienia: umowa na czas określony /umowa zlecenie

Zakres obowiązków:
• dbanie o sprawne funkcjonowanie KDK od strony technicznej
• wykonywanie drobnych prac remontowych z zakresu tapetowania, malowania, tynkowania, naprawy uszkodzonych mebli, czy wymiany żarówek
• usuwanie usterek w urządzeniach i sprzętach stanowiących wyposażenie KDK
• rozwożenie plakatów, przesyłek o małych gabarytach, pism urzędowych w miejsca wskazane Przez Pracodawcę na terenie Konstancina - Jeziornie
• wykonywanie drobnych napraw instalacji wewnętrznych,
• robienie zakupów na bieżące potrzeby KDK
• pomoc przy imprezach organizowanych przez KDK:
- przygotowanie pomieszczeń pod kątem potrzeb wynikających z organizowanych imprez,
- przygotowanie sprzętu, przedmiotów wg zapotrzebowania odbywającej się imprezy,
- przygotowanie, montaż i demontaż scenografii,
- pomoc przy obsłudze biletów i obsługa szatni podczas imprez,
• dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń siedziby i placówek KDK
• dbałość o tereny zielone oraz porządek przed siedzibą KDK
• sprzątanie pomieszczeń w siedzibie i placówkach KDK polegające na:
- zamiataniu, odkurzaniu, myciu: parapetów, grzejników c.o., drzwi, luster, umywalek, sedesów, ścian i podłóg wg ustalonego harmonogramu,
- ścieraniu kurzy z mebli biurowych,
- opróżnianiu koszy na śmieci,
- dezynfekowaniu urządzeń sanitarnych, uzupełnianiu pojemników w toaletach,
- okresowe mycie szyb w poszczególnych pomieszczeniach
• dbałość o powierzony sprzęt i wyposażenie KDK,
• podlewanie kwiatów wewnątrz budynku, a w sezonie wiosenno-letnim na zewnątrz budynku; trawy, kwiatów i innych roślin, a w sezonie zimowych odśnieżanie siedziby i placówek KDK
• sprawdzanie każdorazowo po zakończeniu pracy w danym pomieszczeniu czy zostały wyłączone urządzenia elektryczne, dopływ wody, zamknięte i zabezpieczone okna i drzwi,
• zgłaszanie usterek i awarii przełożonym oraz wykonywanie ich napraw,
• zwracania uwagi na studzienki przyjmujące wodę oraz najniżej położonego terenu wokół obiektu, sprawdzanie zbiornika deszczówki oraz reagowanie na wynikające zagrożenia zalania siedziby i placówek KDK i alarmowanie przełożonego,
• wykonywanie prac i poleceń Dyrektora, Z-cy Dyrektora, Kierownika Administracyjnego w ramach działalności KDK.

Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie min. zawodowe, preferowane elektryczne,
• Prawo jazdy kat. B,
• Doświadczenie zawodowe min 3 lata - w pracach remontowych i porządkowych,

Wymagania dodatkowe:

• Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV
• Umiejętność zdiagnozowania usterki,
• Umiejętność skutecznego komunikowania się,
• Umiejętność organizowania pracy własnej,
• Umiejętność obsługi drobnych narzędzi,
• Samodzielność w działaniu,
• Wykazywanie własnej inicjatywy i zaangażowania,
• Dyspozycyjność,
• Cechy osobowości: sumienność, uczciwość, odpowiedzialność,

Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny
• Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej
• Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
• Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada)
• Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

• Posiadaniu obywatelstwa polskiego
• Niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe
• Posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych

Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem -  „ Rekrutacja na stanowisko pracownika technicznego w Konstancińskim Domu Kultury” należy składać:
• osobiście w recepcji Konstancińskiego Domu Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna,
• pocztą na adres: Konstanciński Domu Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin- Jeziorna (liczy się data stempla pocztowego)
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
rekrutacja@hugonowka.pl
w terminie  do dnia   20.06.2022 r.
Aplikacje, które wpłyną do Konstancińskiego Domu Kultury po w/określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Konstanciński Dom Kultury z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (RODO) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).
Klauzula informacyjna dla Kandydata/Kandydatki dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, że:
• Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury oraz kontakt do niego: Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15; 05-510 Konstancin-Jeziorna.
• Kontakt do inspektora danych osobowych: w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@hugonowka.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15 05-510 Konstancin-Jeziorna.
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Konstancińskim Domu Kultury oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
• Informacje o odbiorcach danych: Dział Księgowości - Kadry oraz Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko.
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Konstancińskim Domu Kultury (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
• Dokumenty aplikacyjne (oferta pracy) zostaną komisyjnie zniszczone w terminie:
- jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru – w przypadku niezakwalifikowania się Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru,
- trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru – w przypadku wskazania Pani/Pana kandydatury w protokole na drugim bądź kolejnym miejscu.
• Uprawnienia:
1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. Prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
• Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
• Informacje o wymogu podania danych:
- podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w Konstancińskim Domu Kultury) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w Konstancińskim Domu Kultury.
- podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
- jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Opublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 30.05.2022

Dokument oglądany razy: 1561
« inne aktualności