bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konstanciński Dom Kultury ogłasza nabór na stanowisko Księgowego.

14.10.2021

Księgowa/y Miejsce pracy: Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna. Warunki zatrudnienia: pełny etat. Zakres obowiązków: • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów źródłowych, • prowadzenie kasy i rozliczanie zaliczek, • rozliczanie delegacji służbowych, • planowanie i przygotowywanie płatności bankowych, • wystawianie faktur sprzedaży, • dekretacja i księgowanie raportów fiskalnych, • dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych, • dekretacja i księgowanie raportów kasowych, • dekretacja i księgowanie faktur sprzedażowych i kosztowych, • analiza i uzgadnianie kont, bieżąca kontrola rozrachunków, • kompletowanie i archiwizacja dokumentów księgowych, • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego. • Wymagania: • wykształcenie minimum średnie, • znajomość programu MS Office (Word, Excel) • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w księgowości lub dziale finansowym; • znajomość ustawy o rachunkowości • dbałość o szczegóły i umiejętność analitycznego myślenia. Dodatkowe atuty: • znajomość programu RAKS SQL. Oferujemy: • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat, • przyjazną atmosferę w pracy, • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem -  „ Rekrutacja na stanowisko księgowego w Konstancińskim Domu Kultury” należy składać: • osobiście w recepcji Konstancińskiego Domu Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna, • pocztą na adres: Konstanciński Domu Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin- Jeziorna, • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@hugonowka.pl w terminie  do dnia   25.10.2021 r. Aplikacje, które wpłyną do Konstancińskiego Domu Kultury po w/określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Konstanciński Dom Kultury z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (RODO) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000). Klauzula informacyjna dla Kandydata/Kandydatki dot. przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, że: • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury oraz kontakt do niego: Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15; 05-510 Konstancin-Jeziorna. • Kontakt do inspektora danych osobowych: w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@hugonowka.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15 05-510 Konstancin-Jeziorna. • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Konstancińskim Domu Kultury oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru. • Informacje o odbiorcach danych: Dział Księgowości - Kadry oraz Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Konstancińskim Domu Kultury (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji. • Dokumenty aplikacyjne (oferta pracy) zostaną komisyjnie zniszczone w terminie: - jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru – w przypadku niezakwalifikowania się Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru, - trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru – w przypadku wskazania Pani/Pana kandydatury w protokole na drugim bądź kolejnym miejscu. • Uprawnienia: 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4. Prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. • Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. • Informacje o wymogu podania danych: - podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w Konstancińskim Domu Kultury) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w Konstancińskim Domu Kultury. - podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. - jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Opublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 14.10.2021

Dokument oglądany razy: 1537
« inne aktualności