bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konstanciński Dom Kultury - Regulamin wynagradzania

 REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
KONSTANCIŃSKIEGO DOMU KULTURY

Rozdział I
Przepisy wstępne

Podstawę prawną Regulaminu wynagradzania pracowników Konstancińskiego Domu Kultury stanowią przepisy:
1. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
2. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2012 poz. 406 tekst jednolity),

3. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. 2012 r. poz.1105).

§ 1
Regulamin wynagradzania pracowników Konstancińskiego Domu Kultury, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin wynagradzania pracowników Konstancińskiego Domu Kultury obowiązujący w Konstancińskim Domu Kultury;
2) pracodawcy – należy przez to rozumieć Konstanciński Dom Kultury,
3) pracownikach – należy przez to rozumieć wszystkie osoby zatrudnione w Konstancińskim Domu Kultury na podstawie przepisów prawa pracy, bez względu na charakter zawartej umowy, rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy;
4) wynagrodzeniu zasadniczym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie wynikające z indywidualnie przyznanej danemu pracownikowi, w umowie o pracę, stawce wynagrodzenia zasadniczego;
5) prawie pracy – należy przez to rozumieć wszystkie przepisy prawa pracy, a przede wszystkim Kodeksu pracy, regulujące stosunki pomiędzy pracodawcą i pracownikami.

§ 3
1. Przepisy Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko z zastrzeżeniem §3 ust. 2 niniejszego regulaminu.
2. Pracownicy zarządzający wymienieni w §7.2) niniejszego regulaminu wynagradzani są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. 2012 r. poz.1105).

§ 4
Regulamin podaje się do wiadomości każdego przyjmowanego do pracy pracownika, a zapoznanie się z treścią pracownik potwierdza w akcie będącym podstawą nawiązania stosunku pracy lub w odrębnym oświadczeniu.

Rozdział II
Wynagrodzenie za pracę

§ 5
1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w umowie o pracę, nie niższe jednak od minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).
2. Gdy minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulegnie podwyższeniu tak, że przekroczy wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, nastąpi bezzwłoczna aktualizacja wysokości wynagrodzenia przysługującego takiemu pracownikowi do poziomu nie niższego niż minimalne.
3. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
4. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika nie może być niższe niż minimalna przysługująca pracownikowi miesięczna kwota wynagrodzenia zasadniczego określona w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. 2012 r. poz.1105).

§ 6
1. Wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia pracownika ustala się w umowie o pracę zawieranej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.
2. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska, stażu pracy oraz posiadanych przez pracownika kwalifikacji.

§ 7
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. 2012 r. poz.1105) ustala się wykaz stanowisk pracy pracowników Konstancińskiego Domu Kultury:

1) pracownicy zarządzający: dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy,

2) pozostali pracownicy: starszy kustosz dyplomowany, kustosz dyplomowany, starszy kustosz, kustosz, starszy asystent, asystent, konserwator, magazynier zbiorów, instruktor, informatyk, programista, redaktor portalu internetowego, administrator projektu, kierownik administracyjny, kierownik literacki, radca prawny, kierownik komórki organizacyjnej, zastępca głównego księgowego, zastępca kierownika komórki organizacyjnej, główny specjalista, specjalista, kinooperator, technik, księgowy, kierownik pracowni, zastępca kierownika pracowni, kierownik magazynu, referent, magazynier, archiwista, sekretarka, kasjer, bileter, montażysta, opiekun ekspozycji, monter, operator, organizator, kierowca samochodu, ogrodnik, kucharz, bufetowy, rzemieślnik, pracownik gospodarczy, portier, szatniarz, dozorca.


§ 8
(Dodatek funkcyjny)
1. Warunkiem przyznania dodatku funkcyjnego jest zatrudnienie na stanowisku pracownika zarządzającego (dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy) lub innym związanym z kierowaniem zespołem przewidzianym w regulaminie organizacyjnym Konstancińskiego Domu Kultury.
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się:
• zakres wykonywanych zadań,
• zakres odpowiedzialności na danym stanowisku,
• zakres uprawnień do podejmowania decyzji,
• poziom samodzielności niezbędnej do wykonywania zadań,
• liczbę podległych pracowników.
3. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

§ 9
(Dodatek specjalny)
1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności albo ze względu na szczególny charakter pracy lub szczególne warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2. Dodatek specjalny wypłacany jest za okres wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.
3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

§ 10
(Dodatek za wieloletnią pracę)
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5% zasadniczego wynagrodzenia po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok aż do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego pracownika po 20 latach pracy.
2. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. W przypadku, gdy pracownik pozostaje równocześnie w innym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się tylko okres zatrudnienia w Konstancińskim Domu Kultury.
4. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi instytucji kultury za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek za wieloletnią pracę wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy do pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 11
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy.

§ 12
1. Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną.
2. Za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.
3. W miesiącu korzystania z urlopu bezpłatnego obniża się wszystkie składniki wynagrodzenia proporcjonalnie do liczby dni roboczych przypadających w czasie urlopu bezpłatnego przyjmując za podstawę wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości zapisanej w umowie pracę.

Rozdział III
Świadczenia związane z pracą

§ 13
(Nagroda jubileuszowa)
1. Pracownikom Konstancińckiego Domu Kultury przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
1) 75% miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy,
2) 100% miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach pracy,
3) 150% miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy,
4) 200% miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach pracy,
5) 300% miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy.
2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.
3. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w określonej wysokości w dniu upływu okresu uprawniającego od nagrody.
4. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
5. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.
7. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc do dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

§ 17
(Odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę)
1. Pracownikom spełniającym warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat,
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
3. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tej odprawy.
4. Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do jednorazowej odprawy pieniężnej wlicza się jeden z tych okresów.
5. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.
6. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 18
(Fundusz premiowy)
1. W ramach środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się w Konstancińskim Domu Kultury fundusz premiowy. Wysokość funduszu premiowego tworzy się w wysokości 20% kwoty wynagrodzeń zasadniczych ogółu pracowników.
2. Pracownikom może być przyznawana indywidualna premia miesięczna stosownie do posiadanych środków.
3. Prawo do indywidualnej premii miesięcznej pracowników Konstancińskiego Domu Kultury i wysokości premii uwarunkowane są:
1) faktycznym, rzetelnym oraz terminowym wykonaniem zadań wynikających z umowy o pracę, zakresu czynności i poleceń bezpośredniego przełożonego,
2) wykonywaniem zadań dodatkowych podejmowanych z inicjatywy własnej pracownika, a uzgodnionych z przełożonym,
3) sprawną organizacją pracy,
4) nienaganną dyscypliną pracy.
4. Indywidualną premię miesięczną dla pracowników Konstancińskiego Domu Kultury ustala i przyznaje Dyrektor.
5. Wypłata indywidualnej premii miesięcznej następuje w terminie przewidzianym dla wypłaty pozostałych składników wynagrodzenia dla pracowników Konstancińskiego Domu Kultury.

§ 19
(Szczegółowe zasady przyznawania premii)
1. Pracownikom przyznaje się indywidualną premię miesięczną za czas rzeczywiście przepracowany.
2. Pracownikowi przyznaje się indywidualną premię miesięczną, indywidualnie ustaloną procentowo do 20% w stosunku do uposażenia zasadniczego tego pracownika.
3. Na wysokość indywidualnej premii miesięcznej ma wpływ absencja chorobowa.
4. Pracownik traci prawo do indywidualnej premii miesięcznej lub do premii w pełnej wysokości za miesiąc, w którym:
a) został ukarany na podstawie art. 108 k.p.,
b) porzucił pracę,
c) odmówił pracy wchodzącej w zakres jego obowiązków.
5. Pracownik może stracić prawo do indywidualnej premii miesięcznej, jeśli:
a) z własnej winy nie wykonał wyznaczonego na dany okres zadania,
b) odmówił wykonania zadania nie wchodzącego w zakres jego obowiązków, lecz zleconego przez przełożonych ze względu na interes Konstancińskiego Domu Kultury.
6. Pracownikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji dotyczącej indywidualnej premii miesięcznej. Odwołanie z uzasadnieniem powinno być złożone w terminie trzech dni od daty wypłacenia premii do Dyrektora. Odpowiedź pisemną pracownik powinien otrzymać w ciągu 14 dni od daty złożenia odwołania.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Dyrektora odwołania się pracownika od decyzji dotyczącej premii, wypłata (wyrównanie premii) następuje w terminie wypłaty indywidualnej premii miesięcznej za miesiąc następny.


§ 20
Pracownikom przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami, również inne świadczenia pieniężne związane z pracą wynikające z odrębnych przepisów.

§ 21
1. Pracownicy mogą otrzymywać nagrody z funduszu nagród utworzonego w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe.
2. Zasady przyznawania nagród określa „Regulamin przyznawania nagród pracownikom Konstancińskiego Domu Kultury”.

Rozdział IV
Sposób i terminy wypłaty wynagrodzeń i pozostałych należności pracowniczych

§ 22
1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu 28 dnia każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
2. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w terminie do 28 dnia następnego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
3. Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

§ 23
1. Wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie Konstancińskiego Ośrodka Kultury (kasa) lub przelewem na konto bankowe pracownika, po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej, a w razie, gdy nie może on osobiście odebrać wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody i nie złożył pisemnego sprzeciwu, co do dokonywania wypłaty, do rąk współmałżonka.
3. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje osoba upoważniona do tego przez pracodawcę.
4. Wypłata wynagrodzenia następuje w godzinach pracy.

Rozdział V
Przepisy końcowe

§ 24
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa pracy, przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2012 poz. 406 tekst jednolity) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. 2012 r. poz.1105).

§ 25
Pracodawca na żądanie pracownika udostępni niniejszy Regulamin w każdym czasie i w razie potrzeby wyjaśni jego treść.

§ 26
Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalania.

§ 27
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty ogłoszenia.Opublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 22.12.2014
Podpisał: Michał Gut
Dokument z dnia: 22.12.2014
Dokument oglądany razy: 7 149