bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie na nabór na stanowisko specjalisty ds kolekcji

30.07.2022

Specjalista ds. kolekcji w Muzeum Wycinanki Oddział Konstancińskiego Domu KulturyMiejsce pracy: Konstanciński Dom Kultury Oddział Muzeum Wycinanki ul. Anny Walentynowicz 18 , Konstancin-Jeziorna.Warunki zatrudnienia: pełny etat.Zakres obowiązków:

 • inwentaryzacja i katalogowanie zbiorów

 • opracowywanie merytoryczne zgromadzonych przez muzeum zbiorów

 • współpraca przy tworzeniu kolekcji

 • współdziałanie w pozyskiwaniu eksponatów, ikonografii, archiwaliów

 • współpraca przy przygotowywaniu publikacji i wystaw czasowych

 • współpraca przy tworzeniu programu warsztatów i zajęć edukacyjnych

 • prowadzenie zajęć i warsztatów dla uczniów, nauczycieli, seniorów i grup indywidualnych

 • oprowadzanie po wystawie stałej i wystawach czasowych;

 • prowadzenie działalności naukowej;

 • przygotowywanie tekstów naukowych i popularnonaukowych z prowadzonych badań;

 • przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych oraz popularyzowanie zbiorów, m.in. przez przeprowadzanie kwerend, opracowywanie tekstów do informatorów , katalogów, przewodników i innych publikacji przygotowywanych przez Muzeum Wycinanki.Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ( etnologia, etnografia);

 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole;

 • dobra znajomość etnografii Polski;

 • doświadczenie w realizacji projektów wystawienniczych;

 • doświadczenie opracowywania zbiorów;

 • swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstu i programami porządkującymi bazy danych;

 • szeroka wiedza z zakresu sztuki ludowej;

 • znajomość problematyki kultury, historii, tradycji ludowej XIX w i pierwszej połowy XX wieku;

 • mile widziane doświadczenie w inwentaryzacji zbiorów muzealnych;

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;

 • mile widziana znajomość innych języków;

 • gotowość do pracy w równoważnym czasie pracy, w tym w weekendy;

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;

 • korzystanie z pełni praw publicznych.

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweOferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia (docelowo umowa na czas nieokreślony);

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat;

 • stabilne warunki finansowe;

 • rozwój zawodowy;

 • dofinansowanie urlopu wypoczynkowego „wczasy pod gruszą”;

 • bony świąteczne;

 • możliwość podwyższania kwalifikacji;

 • pracę w małym, przyjaznym i kreatywnym zespole w atrakcyjnym, zrewitalizowanym budynku muzeum.Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,

 • Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,

 • Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),

 • Własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem -  „ Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. kolekcji w Muzeum Wycinanki Konstancińskiego Domu Kultury” należy składać:

osobiście w recepcji Konstancińskiego Domu Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna,
• pocztą na adres: Konstanciński Domu Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin- Jeziorna (liczy się data stempla pocztowego)

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: katarzyna.strzelecka@hugonowka.pl

w terminie do 15 sierpnia 2022 roku


Aplikacje, które wpłyną do Konstancińskiego Domu Kultury po określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Osoby zainteresowane prosimy o zawarcie w CV klauzuli:Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Konstanciński Dom Kultury z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (RODO) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).”Klauzula informacyjna dla Kandydata/Kandydatki dot. przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury oraz kontakt do niego: Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15; 05-510 Konstancin-Jeziorna.

 • Kontakt do inspektora danych osobowych: w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@hugonowka.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15 05-510 Konstancin-Jeziorna.

 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Konstancińskim Domu Kultury oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

 • Informacje o odbiorcach danych: odbiorcami Pana / Pani danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Konstancińskim Domu Kultury (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

 • Dokumenty aplikacyjne (oferta pracy) zostaną komisyjnie zniszczone w terminie:

- jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru – w przypadku niezakwalifikowania się Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru,

- trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru – w przypadku wskazania Pani/Pana kandydatury w protokole na drugim bądź kolejnym miejscu.

 • Uprawnienia:

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. Prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.Opublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 30.07.2022

Dokument oglądany razy: 1505
« inne aktualności